Lwýin Turf “Domotex Asia / China Floor 2021” -e gatnaşýar

2021-nji ýylyň 26-njy martynda “Domotex Asia / Chinafloor 2021” üç günlük çäräni jemledi.“Build Asia Mega Show”, täze bina we bezeg bilelikdäki sergi, poluň tegelegi bilen binanyň bezeg pudagynyň arasynda ýakyn integrasiýanyň täze ekologiýasyny döretdi.Sergä gatnaşyjylar we myhmanlar bilen bilelikde pol pudagynyň kuwwatly ýaşaýşyna şaýat boldy we dünýä pol söwdasynyň gaýtadan dikeldilmeginiň möhüm alamatydyr.

Emeli ot öndürijisiniň öňdebaryjy hökmünde Lewin Turf, sergä 20 ýyldan gowrak wagt bäri gatnaşýar.Bu ýerde, ýerüsti materiallar pudagynda dünýäniň dürli künjeklerinden import edijileri we lomaý satyjylary tanaýarys we çuňňur hyzmatdaşlyga başladyk.

Bazar ösüşi
Lwýin Turf, içerki we birinji derejeli hünärmen we tehniki işgärlere eýe, emeli çig halydan düzülen hünärmen we tehniki topary ösdürmek üçin birinji derejeli giňişleýin ukyby bar, dürli çig mal, tehnologiýa, reňk, gurluş, ýaşyl emeli gazon döreder haly, ýokary derejeli we roman, özboluşly marka keşbi, içerde we daşary ýurtda bazaryň ýaşyl ösmegine güýçli goldaw berýär.
Önümçiligi dolandyrmak
Gaýtadan işlenenden we gutarandan soň döredilen häzirki zaman emeli ot haly önümçiligi, hünär derejesi we jogapkärçilikli işleriň her biriniň işleýşi we haly önümçiligi, hünärmen işgärler toparyny döreden “Lvyin Turf” hünär önümçilik dolandyryş bölümi bilen ýakyndan baglanyşyklydyr. emeli çerkezden ýaşyl haly, haly önümleriniň, gaplaýyş we daşamak we beýleki hemmetaraplaýyn yzarlamak we gözden geçirmek, harytlaryň her toplumynyň wagtynda we hilinde bolmagyny üpjün etmek üçin halynyň üstündäki ýaşyl haly.Müşderileriň elinde hil önümlerini üpjün etmek üçin önümiň hilini seçip almagyň her toplumynyň soňky saklanyşynda doly wagtlaýyn inspektorlar bar.Şonuň üçin bazardaky içerde we daşary ýurtlarda emeli çig haly önümleriniň hili gowy garşylandy.
Bazar tory
Lwýin Turf, size goşulmak üçin ýurduň esasy şäherleri bilen birleşip, her uly şäher marketing ulgamy bolan Wuxi-de ştab-kwartirany döretdi, birnäçe şahamçalary we ygtyýarly dilerleri döretdi, ýokary hilli, hünärmen satuw toparyny taýýarlady. dolandyryş ukyby.Tor arkaly Lwýin Turfyň doly bazary bar.


Iş wagty: 30-2021-nji aprel